Prijava na CPNP portal

Pre stavljanja kozmetičkog proizvoda u promet, odgovorno lice je dužno da elektronskim putem dostavi Komisiji sledeće podatke: 

(a) kategoriju kozmetičkog proizvoda i njegovo ime ili nazive, koji omogućavaju njegovu specifičnu identifikaciju; 

(b) ime i adresu odgovorne osobe gde je datoteka sa informacijama o proizvodu lako dostupna; 

(c) zemlju porekla u slučaju uvoza; 

(d) država članica u kojoj se kozmetički proizvod stavlja na tržište; 

(e) kontakt podatke fizičkog lica koje treba kontaktirati u slučaju potrebe; 

(f) prisustvo supstanci u obliku nanomaterijala i: 

(i) njihovu identifikaciju uključujući hemijsko ime (IUPAC) i druge deskriptore kako je navedeno u tački 2 Preambule Aneksa II do VI ove Uredbe; 

(ii) razumno predvidljive uslove izloženosti; 

(g) naziv i Chemicals Abstracts Service (CAS) ili EC broj supstanci klasifikovanih kao kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju (CMR), kategorije 1A ili 1B, prema Delu 3 Aneksa VI Uredbe (EZ) br. 1272 /2008; 

(h) okvirnu formulaciju koja omogućava brz i odgovarajući medicinski tretman u slučaju poteškoća. 

Prvi podstav se takođe primenjuje na kozmetičke proizvode prijavljene prema Direktivi 76/768/EEC. Kada se kozmetički proizvod stavi na tržište, odgovorno lice obaveštava Komisiju o originalnoj etiketi i, ako je razumno čitljivo, fotografiji odgovarajućeg pakovanja. Te informacije ta tela mogu koristiti samo u svrhe lečenja.
Ako se bilo koja od bitnih informacija navedenih u prijavi promeni, odgovorno lice ili distributer će bez odlaganja obezbediti ažuriranje.